Zwrot podatku akcyzowego za paliwo jest dostępny dla różnych podmiotów, ale wymaga skompletowania odpowiedniej dokumentacji. W tym artykule przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego:

Podstawowe dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego: Dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędzie celno-skarbowym.
 • Faktura VAT: Dokument potwierdzający zakup paliwa, musi zawierać:
  • Nazwę i adres sprzedawcy
  • Nazwę i adres nabywcy
  • Numer NIP nabywcy
  • Datę sprzedaży
  • Ilość i rodzaj paliwa
  • Cenę netto i brutto
  • Stawkę i kwotę podatku akcyzowego
 • Ewidencja zużycia paliwa: Dokumentacja prowadzona przez podatnika, zawierająca informacje o:
  • Dacie zakupu paliwa
  • Ilości zakupionego paliwa
  • Rodzaju pojazdu, w którym zużyto paliwo
  • Przebiegu pojazdu
  • Celu zużycia paliwa

Dodatkowe dokumenty:

 • W zależności od specyfiki zwrotu, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np.:
  • Rolnicy: Zaświadczenie z ARiMR o powierzchni użytków rolnych
  • Przedsiębiorcy: Kopia licencji transportowej
  • Użytkownicy prywatni: Dokument potwierdzający zużycie paliwa do ogrzewania budynku

Uwaga:

 • Wszystkie dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
 • Należy zachować kopie wszystkich dokumentów dla celów kontrolnych.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć do właściwego urzędu celno-skarbowego.
 • Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną.

Terminy składania wniosku:

 • Terminy składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego różnią się w zależności od specyfiki zwrotu.
 • Więcej informacji na temat terminów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Podsumowanie:

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo jest dostępny dla różnych podmiotów, ale wymaga skompletowania odpowiedniej dokumentacji. Należy zadbać o to, aby wszystkie dokumenty były kompletne i prawidłowo wypełnione.